Colegau'n dathlu llwyddiant dysgwyr Lefel A

Heddiw mae miloedd o ddysgwyr ledled Cymru yn dathlu canlyniadau safon uwch. Yn unol â chyfartaledd Cenedlaethol Cymru, mae colegau wedi gweld cynnydd yn nifer y canlyniadau Safon Uwch Graddau A* ac A.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, "Hoffwn longyfarch pob un o ddysgwyr ein colegau ar eu canlyniadau gwych. Yn ogystal â chydnabod cyflawniadau unigolion, mae'r canlyniadau hefyd yn dyst i waith caled staff y coleg a' r dysgu ac addysgu rhagorol a ddarperir gan golegau ledled Cymru."

Gyda'r cyflawniadau graddau yng Nghymru yn cynyddu yn raddol flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae rhai colegau wedi cyrraedd cyfradd llwyddiant o 99% gyda phob coleg bellach yn cyrraedd gyfradd llwyddiant gyfartalog a’r DU o 97.6%.

Mae nifer y cofrestriadau wedi gostwng o ganlyniad i amrywiaeth o ffactorau, yn bennaf y dirywiad yn y boblogaeth o bobl ifanc 18 oed o 2.1%. Mae dysgwyr hefyd yn dod yn fwy ymwybodol o opsiynnau gwahanol ac yn dewis llwybrau addysg ôl-16 galwedigaethol, fel yr adlewyrchwyd yn niwrnod canlyniadau BTEC ddoe.

Roedd canlyniadau’r cymhwyster Her Sgiliau Uwch a Bagloriaeth Cymru uwch o gymharu a llynedd yn weddol sefydlog.

Ychwanegodd Iestyn Davies "Roedd yn wych gweld Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, yn dathlu gyda dysgwyr wrth iddynt derbyn eu canlyniadau Safon Uwch yng Ngholeg y Cymoedd y bore 'ma. Rydym yn annog Llywodraeth Cymru i barhau i ganolbwyntio ar gynyddu'r cydweithio rhwng ysgolion a cholegau. Gyda’n gilydd rhaid gweithio tuag at gwella parhaus o’r llwybr dysgu a datblygu cyflogadwyedd dysgwyr ymhellach.

Os nad ydych yn hapus gyda’ch canlyniadau, mae digon o gyfleoedd ar gael o hyd a llwybrau i yrfaoedd cyffrous a hyfforddiant pellach o’ch blaen. Siaradwch â'ch coleg lleol, neu cysylltwch gyda gwasanaeth cynghori Cymru’n Gweithio sy'n cynnwys gwybodaeth am brentisiaethau, gwaith neu sut i barhau mewn addysg."