Tuag at Addysg Bellach Gynwhysol - Datblygu Sgiliau a Darpariaeth yng Nghymru

(Llun: Lansiad y Prosiect Braenaru ADY)

Ar ddiwedd mis Mehefin, mynychodd 30 o gynrychiolwyr o 12 coleg yng Nghymru ddigwyddiad ColegauCymru ‘Tuag at Addysg Bellach Gynhwysol - Datblygu Sgiliau a Darpariaeth yng Nghymru’ yng Ngwesty’r Metropole, Llandrindod Wells.

Ffocws y digwyddiad hwn oedd arddangos nifer o adnoddau sydd wedi'u datblygu i gefnogi staff SAB wrth inni symud tuag at weithredu'r Ddeddf ADY.

Trafododd Chris Denham lansiad y Prosiect Braenaru ADY, a lansiwyd ar 11 Gorffennaf 2019. Mae'r Braenaru ADY yn adnodd ar-lein newydd ar gyfer pobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, a'u teuluoedd. Mae'n darparu ffynhonnell wybodaeth hanfodol i'r rhai sy'n ystyried coleg fel opsiwn. Gan ddefnyddio nifer o animeiddiadau, mae'n disgrifio sut mae coleg yn wahanol i'r ysgol, yr hyn y gellir ei ddisgwyl yn ystod y cyfnod pontio, a sut mae colegau'n cefnogi pobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae hefyd yn cynnwys nifer o gyfweliadau â dysgwyr a'u rhieni sy'n siarad am eu profiad.

Siaradodd Wendy Thomas o CLlLC am Brosiect ASDInfoWales, sy'n ceisio darparu cefnogaeth a gwybodaeth i'r rhai sy'n gweithio gyda phobl ifanc sydd ag awtistiaeth mewn addysg bellach. Roedd y cyflwyniad yn cynnwys safbwyntiau pobl ifanc awtistig yn disgrifio eu profiad eu hunain.

Yna trafododd Karen Williams, Coleg Cambria, yr Offeryn Hyfforddi ADY ac AB Ar-lein newydd sy'n treialu ar hyn o bryd yng Ngholeg Cambria. Mae'n offeryn rhyngweithiol sy'n galluogi darlithwyr i ymgorffori ymarfer cynhwysol yn eu hystafelloedd dosbarth a chydnabod niwro-amrywiaeth.

Ariannwyd y digwyddiad trwy Gronfa Trawsnewid ADY Llywodraeth Cymru a'i gyflwyno trwy Brosiect Trawsnewid ADY ColegauCymru.