Creu gwahaniaeth cadarnhaol i ddysgwyr

Cyfarfu arweinwyr maes cwricwlwm Sgiliau Byw'n Annibynnol (SBA) o golegau ledled Cymru ddydd Gwener 13eg Medi i barhau â'u gwaith ar ddatblygu pecyn cymorth fframwaith cwricwlwm a hunanasesu newydd. Mae ColegauCymru wedi bod yn cydlynu cyfres o brosiectau i ddatblygu cwricwlwm, darpariaeth ac arfer yn y ddarpariaeth SBA ar ran Llywodraeth Cymru, gan weithio gyda chynrychiolwyr o golegau a rhanddeiliaid ehangach gan gynnwys Estyn a Llywodraeth Cymru.

Mae'r cwricwlwm arfaethedig yn seiliedig ar ddull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau o dan bedair colofn dysgu: sgiliau byw'n annibynnol, iechyd a lles, cymuned, a chyflogadwyedd gan ymgorffori sgiliau cyfathrebu, rhifedd a llythrennedd digidol yn y meysydd hyn.

Dywedodd Anne Evans, arweinydd Ymgynghorol ColegauCymru ar gyfer y prosiect SBA Atebion Creadigol, “Gwnaethom gynnydd mawr ar y pecyn cymorth newydd, mae'n hyfryd cael yr arbenigedd gan yr holl golegau AB yng Nghymru yn ogystal â'r gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru ac Estyn i gwblhau’r prosiect a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ddysgwyr. Tîm gwych o bobl i fod yn gweithio gyda nhw! ”

Bydd y canllaw cwricwlwm newydd Sgiliau Byw'n Annibynnol (SBA) yn cael ei gyhoeddi yn hwyrach yn ystod y flwyddyn academaidd hon. Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag ymgynghorydd ColegauCymru, Anne Evans anne.evans@colegaucymru.ac.uk