Cynhadledd SBA Atebion Creadigol

04 -07-18

Cynhaliwyd cynhadledd SBA Atebion Creadigol yng Ngwesty'r Metropole, Llandrindod ar 4 Gorffennaf 2018. Prif ffocws y dydd oedd y defnydd o ddysgu heb ei achredu mewn rhaglenni Sgiliau Byw'n Annibynnol ac roedd cyflwyniad defnyddiol ar y goblygiadau i SAUau o'r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Ddeddf Tribiwnlys Addysg. Llenwyd yr ystafell gydag athrawon hynod ymroddedig a rheolwyr o golegau ar draws Cymru sy'n gweithio gyda dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Yn cyflwyno ar ran ColegauCymru oedd Chris Denham, Arweinydd Trawsnewid ADY (AB) ac Anne Evans, Ymgynghorydd ac Arweinydd Prosiect Atebion Creadigol a rhannwyd gwybodaeth eang ar y pwnc, gan ateb unrhyw gwestiynau a gododd o’r gynulleidfa. Pwysleisiodd Richard Tither o Estyn y dylai'r newidiadau i'r cwricwlwm SBA fod yn drawsnewidiol er mwyn cwrdd ag anghenion dysgwyr ac i gydymffurfio ag ADYTA.

Llwyddodd cyfraniadau Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Elidyr a Choleg Cambria i ysbrydoli'r gynulleidfa trwy ddangos sut y maent yn helpu eu dysgwyr ADY i gyflawni eu nodau a gwneud cynnydd, wrth gynnal trylwyredd ac ansawdd yn y rhaglenni a gynigir. Arweiniodd eu syniadau arloesol at gynnal dychymyg o’r hyn sy’n bosibl wrth ganolbwyntio ar ddull sy'n canolbwyntio ar y person gan ddefnyddio dysgu heb ei achredu.

Daeth clod gan y mynychwyr gyda rhai yn dweud Roedd y negeseuon a fwriadwyd yn cael eu mynegi yn eiddgar gan bawb a gyflwynodd a'u bod bellach yn glir ar linell amser digwyddiadau er mwyn rhoi cynlluniau ar waith yn y ddarpariaeth SBA. Roedd eraill yn teimlo mai'r rhan fwyaf effeithiol o'r gynhadledd oedd rhannu syniadau a bod y diwrnod yn gyffredinol yn ysbrydoledig — diolch

Mae ColegauCymru bellach yn edrych ymlaen at y gynhadledd nesaf SBA Atebion Creadigol, a gynhelir ym mis Hydref i barhau â'r trafodaethau gwerthfawr ynghylch datblygiadau yn y cwricwlwm SBA, gwaith trawsnewid ADY ac adborth gan brosiectau'r Coleg SBA Atebion Creadigol.

Os hoffech chi ddod o hyd i adnoddau o'r dydd, cliciwch y botwm isod