Peilot Siarad Cymraeg Gwaith Addysg Bellach

09-08-18

Gyda’r prosiect Cymraeg Gwaith yn ei hail flwyddyn erbyn hyn, rydyn ni’n gyffrous i gyhoeddi y bydd pedwar Coleg Addysg Bellach yn peilota cynllun Siarad y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol eleni. Wrth i’r cynllun Siarad lansio’n swyddogol yn yr Eisteddfod Genedlaethol, bydd pedwar coleg ynghlwm â’r datblygiadau.

Dechreuodd y prosiect Cymraeg Gwaith ym mis Awst 2017 fel cynllun peilot, ac yn dilyn cyfnod llwyddiannus, cafodd ei hail ariannu ym mis Ebrill 2018. Fel prosiect newydd cyffrous, rydyn ni’n croesawi ac yn manteisio ar ddatblygiadau newydd yn y sector sy’n rhoi cyfleoedd newydd i’n darlithwyr i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg.

Ein prif nod wrth gymryd rhan yn y cynllun yw sicrhau bod y darlithwyr sy’n dysgu Cymraeg yn cael cyfleoedd i ymarfer a defnyddio eu sgiliau Cymraeg newydd drwy baru gyda siaradwyr rhugl. O dan y peilot Siarad, bydd pump pâr mewn pedwar coleg yn cyfarfod deg tro yn ystod cyfnod y prosiect Cymraeg Gwaith er mwyn defnyddio, ymarfer a siarad Cymraeg mewn sefyllfaoedd naturiol tu allan i’r gwersi strwythuredig.

Bydd pedwar coleg yn cynrychioli’r sector er mwyn peilota’r cynllun Siarad: Coleg Gwent, Coleg Cambria, Coleg Gŵyr Abertawe a Choleg Sir Benfro. Bu lefel iaith y staff, niferoedd yn dysgu a thrawsdorriad o ardaloedd yn ystyriaeth wrth ddewis y colegau.

Dywedodd Nia Brodrick, cydlynydd y prosiect Cymraeg Gwaith yn y sector addysg bellach “Dyma gyfnod cyffrous iawn i’r prosiect Cymraeg Gwaith wrth i ni adeiladu ar lwyddiannau’r prosiect peilot gan edrych ymlaen at flwyddyn arall o gynyddu defnydd y Gymraeg yn y sector. Mae ymateb yr holl golegau at y prosiect yn ystod y peilot a’r prosiect eleni wedi bod heb ei ail, gyda’r brwdfrydedd yn amlwg ar draws Cymru. Ein bwriad yw manteisio ar gyfleoedd megis y cynllun Siarad er mwyn datblygu siaradwyr hyderus sy’n hapus i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu gwaith bob dydd. Mae hyn yn gam mawr er mwyn cyrraedd ein nod ehangach o gynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y sector.”

Os ydych chi’n gweithio mewn coleg yng Nghymru, manteisiwch ar y cyfle i fod yn rhan o’r prosiect yma drwy gysylltu gyda’r tîm adnoddau dynol neu’r Hyrwyddwr Dwyieithrwydd yn y coleg.

Am fanylion cyffredinol neu am fwy o wybodaeth am y cynllun cysylltwch gyda Nia Brodrick, cydlynydd prosiect yn gweithio ar ran ColegauCymru : cymraeggwaithAB@hotmail.com neu rhowch alwad i’r swyddfa ar 02920 522500