Mae Coleg Catholig Chweched Dosbarth Dewi Sant yn cefnogi ymwybyddiaeth iechyd meddwl ar gyfer oedolion ifanc

17-10-18

Mae Coleg Catholig Chweched Dosbarth Dewi Sant sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd yn helpu i yrru ymwybyddiaeth am faterion iechyd meddwl allweddol y mae pobl ifanc yn eu hwynebu ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd hwn (Hydref 10)

Mae hyn yn dod ochr yn ochr â ffocws ymgyrch Ffederasiwn Iechyd Meddwl y Byd 2018 ar ‘Bobl Ifanc a Iechyd Meddwl mewn Byd Cyfnewidiol’, sy’n pwysleisio anghenion pobl ifanc, achos y mae Coleg Dewi Sant yn awyddus i’w gefnogi.

Yn dilyn ei ymgyrch ‘Worry Less’ yn gynharach eleni, mae Dewi Sant yn parhau i hyrwyddo ymwybyddiaeth iechyd meddwl gydag aelodau staff yn dod ynghyd i greu ymgyrch fideo rymus ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, yn amlygu’r hyn ydy iechyd meddwl a pham y bydd gan fyfyrwyr bob amser le i droi ato yng Ngholeg Dewi Sant.

Mae problemau iechyd meddwl yn parhau yn fater cyffredin yn y DU, ac ystadegau’n profi y bydd tua un o bob pedwar ohonon ni yn cael problemau iechyd meddwl yn ystod ein bywyd. Hefyd, yn ôl Mental Health.org, gallai 20% o bobl ifanc ddioddef o broblem iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn ac mae 50% o broblemau iechyd meddwl wedi’u hen sefydlu erbyn 14, sy’n ei wneud yn gyfnod hanfodol ar gyfer llesiant. O gofio hyn, mae Coleg Dewi Sant yn ymdrechu i gefnogi ei fyfyrwyr ar y cam cynharaf posibl.

Dywedodd Sam Monk, rheolwr Cymorth Dysgu Coleg Dewi Sant, wrth siarad am yr ymgyrch: "Mae iechyd meddwl yn bwysig ar bob adeg o fywyd ac mae'n hanfodol i'r bobl ifanc sy'n astudio gyda ni wybod bod ganddyn nhw amgylchedd diogel a chefnogol lle gallan nhw drafod unrhyw bryder neu fater. Mae ein Canolfan Cymorth i Fyfyrwyr yn chwarae rhan fawr yn hyn o beth a dyna pam yr ydyn ni’n credu ei bod yn bwysig cael cwnsleriaid cymwys wrth law bob amser.

Yn ôl y Telegraph, mae problemau iechyd meddwl wedi cynyddu chwe gwaith drosodd ers y cynnydd mewn llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Yn 1995, dim ond 0.8% o bobl ifanc rhwng 4 ac 20 oed ddywedodd fod ganddyn nhw gyflwr iechyd meddwl hir sefydlog, ac eto cododd hyn i 4.8% erbyn 2014. Mae iechyd meddwl myfyrwyr yn hanfodol bwysig i’r coleg ac mae’n edrych yn barhaus ar sut i fod ar y blaen i gynorthwyo’r bobl ifanc yn mae’n eu meithrin, yn helpu ei oedolion ifanc ymdopi ag unrhyw broblemau y maen nhw’n eu hwynebu tra’n astudio yn y chweched dosbarth.

“Dydy problemau iechyd meddwl ddim yn wendid ac yn ddim i fod â chywilydd ohono. Rydyn ni am i’n myfyrwyr ddeall y byddwn ni’n eu trin gyda’r parch mwyaf a byddwn yn trin unrhyw fater y byddan nhw’n dod aton yn hollol breifat lle bynnag fo’n bosibl. Wnawn ni byth eu siomi.”

Wedi’i leoli ym Mhenylan, mae Coleg Dewi Sant yn helpu i feithrin myfyrwyr llwyddiannus drwy ei amgylchedd a’i raglenni dysgu cefnogol ac ysgogol

Rhannwch eich straeon coleg gan ddefnyddio'r hashtag #CaruEinColegau rhwng 15 - 19 Hydref i gymryd rhan!