Dewch yn noddwr ar gyfer ein Cynhadledd Flynyddol

Rydym yn bwriadu cynnal ein cynhadledd flynyddol fis Mehefin ar thema “Datganoli a Darparu Gwerth Cyhoeddus mewn Addysg”. Hoffem roi cynnig ichi i gefnogi ein cynhadledd a bod yn bartner inni eleni.

Mae addysg ôl-orfodol yn golygu llawer iawn mwy na dim ond darparu sgiliau’n unig, ac felly y dylai pethau fod.  Mae sefydliadau addysg bellach yn sefydliadau ‘angori’ yn eu cymunedau. Nid darparu addysg, cyfleoedd i ddysgu a sgiliau yn unig y maent, ond creu gwaith o bwys, creu cyfleoedd i bobl ddatblygu’n gymdeithasol, a chyfrannu at gydlyniant cymunedol. 

Nid peth ariannol yn unig yw buddsoddi mewn addysg bellach; mae’n gymdeithasol ei natur ac yn cyfrannu at les y cyhoedd yn ehangach. Wrth i risgiau costau gael blaenoriaeth ar draul gwerth, bydd cynhadledd ColegauCymru 2019 yn edrych ar gyfraniad sefydliadau addysg bellach a’u partneriaid ym maes gwelliannau cymdeithasol, datblygiad economaidd, a gwerth cyhoeddus. Nid yw’r heriau hyn yn newydd, ond maent wedi dod yn gynyddol bwysig yn y blynyddoedd diwethaf. Ymunwch â ni i ystyried sut y gall addysg bellach helpu i fynd i’r afael â rhai o’r problemau mwyaf sy’n wynebu cymdeithas yn yr unfed ganrif ar hugain, a hynny yng Nghymru a’r tu hwnt.

Ein bwriad yw edrych ar enghreifftiau o'r pedair cenedl ynghyd â chlywed safbwyntiau rhyngwladol ar y diwrnod. Ymhlith cynulleidfa’r Gynhadledd bydd arweinwyr colegau, arweinwyr addysg yn ehangach, uwch swyddogion y llywodraeth, a gweithwyr proffesiynol ym maes polisi cyhoeddus. Bydd digon o gyfle i rwydweithio hefyd gydag arbenigwyr addysg a phobl eraill ddylanwadol o gymunedau ledled Cymru.

Sponsorship packages

Aur
£3,000 +TAW
Cydnabyddiaeth logo ar lefel uchaf
Hysbyseb tudalen lawn yn y pecyn I gynrychiolwyr
Erthygl i’w gyhoeddi ar ein we
Gwybodaeth noddwr yn y daflen a roddir i gynrychiolwyr
Neges gan y noddwr i’w hanfon mewn e-bost marchnata
Cyflwyno gweithdy
Gofod arddangos
2 docyn cynrychiolwyr
Cydnabod y noddwr wrth agor a chloi’r gynhadledd
Copi o restr y cynrychiolwyr
Arddangos eich logo yn y graffeg digidol ym mhrif neuadd y gynhadledd ac yn yr ystafelloedd seminar
Arian
£1,500 +TAW
Hysbyseb hanner tudalen yn y pecyn I gynrychiolwyr
Gwybodaeth noddwr yn y daflen a roddir i gynrychiolwyr
Gofod arddangos
2 docyn cynrychiolwyr
Copi o restr y cynrychiolwyr
Arddangos eich logo yn y graffeg digidol ym mhrif neuadd y gynhadledd ac yn yr ystafelloedd seminar
Efydd
£400 +TAW
Gwybodaeth noddwr yn y daflen a roddir i gynrychiolwyr
Gofod arddangos
1 tocyn cynrychiolwyr
Arddangos eich logo yn y graffeg digidol ym mhrif neuadd y gynhadledd ac yn yr ystafelloedd seminar

Mae cyfleoedd noddi ac arddangos ar gael, gwelwch ein llyfryn am ragor o fanylion.