Gwobrau Cymraeg Gwaith

Bu cyffro yn y Colegau addysg bellach wythnos diwethaf wrth i ddysgwyr ar y cynllun dderbyn nid yn unig eu tystysgrifau am gyflawni 120 awr o Gymraeg yn ystod y cynllun ond wobrau Cymraeg Gwaith.

Eleni yw'r tro cyntaf i'r gwobrau yma gael eu dyfarnu ac fe ddaeth saith coleg i'r brig. Y tiwtoriaid iaith oedd yn gyfrifol am enwebu dysgwyr am y gwobrau mewn un o bum categori - defnydd gorau, cynnydd gorau ar lefel mynediad a sylfaen, cynnydd gorau ar lefel canolradd ac uwch, tîm neu adran orau a llysgennad Cymraeg Gwaith. Derbyniwyd 36 o geisiadau ar gyfer y categorïau gyda dysgwyr llwyddiannus yn fuddugol ym mhob categori a gwobrwyo ail a thrydydd safle yn ogystal.

Diolch yn fawr i'r cynrychiolwyr o GolegauCymru, Sgiliaith, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am eu hamser i ddyfarnu'r gwobrau.

Yn dilyn cynllunio cyfrwys gyda'r Colegau, cafodd y dysgwyr sioc o'r ochr orau yn cyrraedd gwers arferol i weld bwyd, gwobrau ac aelod o'r uwch dîm rheoli. Roedd yn hyfryd gweld cymaint roedd derbyn gwobr yn golygu i'r unigolion, yn enwedig wrth i adran gyfan ddod i'r brig. Roedd ambell ddeigryn hefyd, ond rhai hapus, gyda'r dysgwyr yn mynegi parhau tan eu bod yn rhugl a chymaint maent yn mwynhau'r gwersi.

Llongyfarchiadau mawr i Goleg Caerdydd a'r Fro, Coleg Penybont, Coleg Sir Gâr a Choleg Sir Benfro am eu gwobrau cyntaf, a llongyfarchiadau mawr i Goleg y Cymoedd, Coleg Cambria a Grŵp Colegau NPTC am ddod yn ail ac yn drydydd mewn categori. Mae straeon newyddion unigol ar dudalennau gwe pob Coleg os hoffech chi wybod mwy am yr enillwyr!

Mae'r cynllun Cymraeg Gwaith yn gynllun arloesol dan nawdd Llywodraeth Cymru ac o dan arweiniad y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol lle mae dysgwyr yn cael gwersi Cymraeg dwys o fewn y gweithle. Yn achos addysg bellach, y bwriad yw cynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

Eleni mae dros 280 o staff yn y Colegau addysg bellach wedi buddio o'r cynllun gan fanteisio ar wersi dwys, sesiynau 1:1, tasgau yn berthnasol i'w swyddi, cyrsiau Sgiliaith a sawl weithgaredd anffurfiol megis clybiau cinio, clybiau darllen a sesiynau coffi a chlonc.

Bydd y cynllun Cymraeg Gwaith yn dechrau ar gyfer trydedd flwyddyn mis Ebrill 2019, os hoffech chi wella eich sgiliau Cymraeg yn ystod y flwyddyn, cysylltwch gyda'r tîm adnoddau dynol neu reolwr y Gymraeg yn eich Coleg.