Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn cefnogi ymagwedd fwy cydweithredol at weithrediadau yn y sector cyhoeddus

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn cefnogi ymagwedd fwy cydweithredol at weithrediadau yn y sector cyhoeddus. O ganlyniad, mae ColegauCymru wedi comisiynu adroddiad i arwain y sector addysg bellach ar ddulliau o ymateb i ofynion y ddeddf. Ymgymerwyd â’r gwaith gan Uned Datblygu Cynaliadwy Dinas a Sir Abertawe a Dyfodol Cynaliadwy Netherwood.


Mae’n bwysig nodi nad yw colegau addysg bellach yn gyrff cyhoeddus ac nad ydynt yn un o’r 44 o gyrff sector cyhoeddus a enwir yn y ddeddf. Fodd bynnag, mae’r colegau addysg bellach yn gweithio’n agos gyda nifer o’r cyrff cyhoeddus y mae’r ddeddf yn rhoi dyletswydd arnynt i ymgymryd â ‘datblygu cynaliadwy’ ac mae colegau’n awyddus i helpu Llywodraeth Cymru i gyflawni ei nodau o ehangu cyfranogaeth, mynd i’r afael ag eithrio cymdeithasol ac ysgogi adfywio economaidd.


Mae’r adroddiad yn amlygu llawer o ganfyddiadau cadarnhaol gan nodi nifer o golegau fel ‘arloeswyr’ am eu bod eisoes yn cynnwys egwyddorion y ddeddf yn eu strategaethau a’u polisïau presennol. Mae’r ymchwil yn egluro bod y rhan fwyaf o golegau addysg bellach yn ystyried bod y ddeddf yn fodd cadarnhaol i’w galluogi i wella’u sefydliadau eu hunain wrth ddylanwadu ar sut mae’r ddeddf yn llywio dyfodol gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn ystod y cyfnod trawsnewid hwn.

News & Press contact

For all media enquiries, please contact:

Claire Roberts
External Affairs Director

T: 02920 522 500
M: 07534 859426

Related page

Other Press