Ymrwymiad Cymru i Safon Uwch ac UG yn hwb i lwyddiant dysgwyr colegau

16-08-18

Mae myfyrwyr a dysgwyr o golegau ledled Cymru yn dathlu heddiw, a ffrwyth eu llafur i’w weld yn eu canlyniadau Safon Uwch ac UG rhagorol. Yn ogystal â chydnabod llwyddiant unigolion, mae’r canlyniadau yn gydnabyddiaeth hefyd i’r colegau sy’n flaenllaw wrth roi addysg academaidd. Yn wir, mae llawer i’w ddathlu gan fod rhai colegau bellach yn rhagori ar gyfartaledd cyfradd basio’r Deyrnas Unedig o 97.6%, a cholegau eraill yn cyrraedd y gyfradd basio o 97.4% yng Nghymru   

Mae cynnydd graddol yn y gyfradd basio i’w groesawu, ac mae’n dangos bod Cymru wedi gwneud y penderfyniad cywir wrth barhau i wahanu strwythur cymwysterau UG a Safon Uwch er mwyn helpu dysgwyr i wneud cynnydd yn y sector ôl-16. Mae gwahanu pethau yn y fath fodd yn galluogi dysgwyr i ddatblygu ar flynyddoedd olynol o astudio a fydd gobeithio yn eu helpu yn eu gyrfaoedd a’u taith dysgu gydol oes.  

Meddai Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, yr elusen addysg ôl-orfodol, “Llongyfarchiadau i’r holl ddysgwyr sydd wedi cael eu canlyniadau heddiw, mae’n gryn gamp yn wir. Mae’n wych hefyd gallu diolch i staff y colegau sy’n dal i gefnogi dysgwyr i lwyddo a chyflawni.” 

Ychwanegodd Mr Davies, “Ni ellir fyth gweld addysg fel rhywbeth sy’n digwydd unwaith yn unig, a’r enillydd yn cipio popeth. Mae’n hollbwysig rhoi cyfleoedd dysgu strwythuredig sy’n cynnwys y gallu i ganolbwyntio ar sgiliau hanfodol a chreu portffolio eang o brofiad yn yr ystafell ddosbarth a’r tu hwnt iddi. Mae cynnig llwybrau dysgu strwythuredig mewn disgyblaethau academaidd a galwedigaethol i’w weld yn llwyddo yng Nghymru, wrth inni ddathlu heddiw yr hyn y mae dysgwyr wedi’i gyflawni, sy’n profi bod safonau Cymru ar flaen y gad ar lwyfan y Deyrnas Unedig.”  

Meddai i gloi, “Er mwyn creu sector addysg ôl-orfodol cynaliadwy yng Nghymru, ac er mwyn cyflawni gweledigaeth “Tuag at 2030”, mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru barhau i ganolbwyntio ar ddulliau o fesur perfformiad ac ar ddatblygu atebion ar y cyd rhwng ysgolion a cholegau. Dim ond system gynhwysol sy’n gweddnewid pethau’n llwyr all roi gwell taith i’r dysgwr a sicrhau bod dysgwyr yn dal i fod yn gyflogadwy.” 

Mae colegau’n awyddus i ddathlu wrth i ddysgwyr gamu i gyfnod nesaf eu bywydau, gyda rhai ohonynt ar eu ffordd i brifysgolion mawr eu bri, fel prifysgolion Grŵp Russell ac Oxbridge, tra bo eraill yn cymryd y camau nesaf ar eu taith addysgol drwy brentisiaethau lefel uwch neu’n mynd yn syth i’r byd gwaith. 

Wrth inni groesawu’r gwelliant yng nghyflawniadau Safon Uwch ac UG, gallwn hefyd ddathlu’r perfformiad gwell yn y Tystysgrif Her Sgiliau Uwch a lefel Uwch Bagloriaeth Cymru. Mae dysgwyr galwedigaethol sydd wedi bod yn astudio am ddiplomâu – sy’n rhoi’r un pwyntiau UCAS â graddau Safon Uwch – hefyd yn cadarnhau eu llefydd mewn prifysgolion heddiw.  

News & Press contact

For all media enquiries, please contact:

Claire Roberts
External Affairs Director

T: 02920 522 500
M: 07534 859426

Related page

Other Press