Pwy ydym ni

Elusen addysg ôl-16 sy’n rhoi amlygrwydd i golegau addysg bellach yng Nghymru yw ColegauCymru. Rydym yn gorff dielw sy’n cael ei arwain gan ein haelodau. Fe’n sefydlwyd yn 1995 gan y colegau i weithio dros y colegau. Ar hyn o bryd, mae pob coleg yng Nghymru, sef y 12 coleg yn aelodau o ColegauCymru. Cwmni Preifat Cyfyngedig yw Fforwm Services Limited. Mae’n is-gwmni sy’n berchen yn llwyr i ColegauCymru ac mae wedi’i gofrestru â Thŷ’r Cwmnïau. Drwy fod yn llais torfol, rydym yn cynrychioli ac yn hyrwyddo buddiannau colegau ar lefel cenedlaethol. 

Mae’r sector addysg bellach yn hollbwysig wrth helpu i gyflawni amcanion Llywodraeth Cymru, sef ehangu cyfranogiad, mynd i’r afael ag allgáu cymdeithasol, ac ysgogi adfywio economaidd.

Ein gweledigaeth

Gweithio i sicrhau datblygiad mewn addysg er budd y cyhoedd yng Nghymru.

Ein cenhadaeth

Hyrwyddo deilliannau o’r radd flaenaf yn y maes addysg, hyfforddiant a sgiliau i holl ddysgwyr ôl-orfodol Cymru.

Drwy ein gwaith, byddwn yn gwneud y canlynol:

  • Rhoi gwasanaeth cynrychioladol da ac awdurdodol i golegau Cymru
  • Helpu colegau, drwy weithio ar lefel strategol, i wneud eu cyfraniadau hollbwysig hwy at anghenion economaidd a chymdeithasol Cymru
  • Gwasanaethu uchelgeisiau dysgwyr ac anghenion cyflogwyr yng Nghymru
  • Gwella enw da cenedlaethol a rhyngwladol colegau

Byddwn hefyd yn rhoi gwasanaethau cymorth proffesiynol i’n haelodau, gan gynnwys cyngor arbenigol yn y meysydd hyn:

  • Materion sy’n ymwneud ag Undebau Llafur a Chyflogaeth
  • Polisi a Datblygu
  • Cyfathrebu a Materion Gwleidyddol
  • Rheoli a Llywodraethu
  • Addysgu a Dysgu

Rydym hefyd yn cynrychioli’r colegau yn genedlaethol ac yn dylanwadu ar y Llywodraeth a’i hasiantaethau pan fydd polisïau yn effeithio ar y sector neu ar ddysgwyr neu staff ar lefel genedlaethol a rhanbarthol.

ColegauCymru yw’r man cychwyn ar gyfer cael gwybodaeth am golegau Cymru. Rydym hefyd yn gweithio gyda cholegau yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Rydym bellach wedi cyhoeddi ein Adroddiad Effaith Gorffennaf 2017 - Awst 2018 sy'n amlygu ein hymroddiad i gyflawni uchelgeisiau dysgwyr, a'n hymrwymiadau i wella enw da cenedlaethol a rhyngwladol colegau yng Nghymru.