Gweithio gyda ni

Os ydych chi’n frwd dros addysg bellach, ac am wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc a chyfleoedd dysgu gydol oes yng Nghymru, ystyriwch yrfa gyda ColegauCymru.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal sy’n credu y gall pobl o gefndiroedd gwahanol gynnig syniadau ffres, ffyrdd newydd o feddwl, a ffyrdd newydd o weithio. Dyma fydd yn gwneud y modd y gweithiwn yn fwy effeithiol ac effeithlon. Nod ein polisi Cyfleoedd Cyfartal yw sicrhau nad oes unrhyw ymgeisydd am swydd, cyflogai na gweithiwr yn wynebu gwahaniaethu naill ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol a hynny ar sail oedran, iaith, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol.

Swyddi Gwag
Cyfarwyddwr Datblygu
Bydd y Cyfarwyddwr Datblygu yn gyfrifol am arwain ac am ddatblygu tîm o Swyddogion Prosiect sy’n darparu ystod o wasanaethau mewn partneriaeth â cholegau. Mae gwaith presennol yn y maes hwn yn cynnwys cyfnewid a symudedd rhyngwladol, helpu colegau i baratoi at y newidiadau mewn darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol, ynghyd â phrosiectau ym meysydd chwaraeon, iechyd meddwl a llesiant, a datblygiad proffesiynol. A chithau’n gallu ysgogi’ch hun, ac â phrofiad o ddatblygu atebion i aelodau, byddwch yn aelod o’n huwch dîm rheoli. Yn ddelfrydol, bydd gennych hefyd brofiad o lwyddo yn y maes addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith neu addysg uwch. Bydd y Cyfarwyddwr Datblygu yn gyfrifol am gyflawni targedau incwm, am sicrhau bod prosiectau yn cyflawni ein disgwyliadau uchel o ran effaith ac ansawdd, ynghyd ag am fynd ati i ddatblygu’r maes gwaith hwn.

Swyddog Polisi
Gyda etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y gorwel, mae ColegauCymru wrthi’n paratoi ei faniffesto ac yn gwella’i waith ymchwil ar bolisi. A ninnau’n gyfrifol am gynrychioli ein haelodau ym maes Safon Uwch, dysgu galwedigaethol, darpariaeth lefel uwch (hyd at ac yn cynnwys graddau), a dysgu seiliedig ar waith a chyflogadwyedd, bydd y Swyddog Polisi yn gyfrifol am sicrhau bod gennym sylfaen dystiolaeth gref wrth geisio dylanwadu ar bolisïau’r llywodraeth. Bydd gennych wybodaeth drylwyr am sut y mae pethau’n gweithio wrth ymgynghori ar bolisïau, yn ddelfrydol gyda rhywfaint o gefndir ym maes addysg a sgiliau, a bydd gennych hanes o lwyddo wrth weithio gyda data ansoddol a meintiol er mwyn creu adroddiadau a nodiadau briffio sy’n rhoi gwybodaeth am faterion o bwys. A ninnau’n elusen, diben ein gwaith ymchwil yw sicrhau’r budd cyhoeddus gorau o fuddsoddiad y llywodraeth mewn addysg ôl-orfodol. Fel rhan o rwydwaith byd-eang o golegau a darparwyr hyfforddiant, rydym yn ceisio dysgu gan y goreuon a rhagori ym maes addysg, sgiliau a dysgu gydol oes. Fel Swyddog Polisi, byddwch chi’n ganolog i’r broses hon.