Cytundebau Cenedlaethol

Cydgytundeb ar gyfer Cyflogi Cyflogeion Tymor Penodol

Mae'r cytundeb hwn wedi cael ei gytuno ar y cyd rhwng yr undebau llafur a chyflogwyr yng Nghydbwyllgor Negodi Cymru. Mae'r cytundeb i'w ddefnyddio gan Golegau unigol er mwyn datblygu polisi a gweithdrefnau ar gyfer y defnydd o gytundebau cyfnod penodol. Ymrwyma Colegau i wneud y mwyaf o gyfleoedd i ddarparu parhad cyflogaeth ar gyfer yr holl staff ac i ddefnyddio cytundebau tymor penodol yn gyfrifol ac yn gyfiawnadwy.


Cytundeb Tymor Penodol


Cydgytundeb ar Gam-drin Domestig

Mae'r cytundeb hwn wedi cael ei gytuno ar y cyd rhwng undebau llafur a chyflogwyr yng Nghydbwyllgor Negodi Cymru. Mae'r cytundeb i'w ddefnyddio gan Golegau unigol er mwyn datblygu polisi ar gam-drin domestig. Cydnabuwyd y Colegau bod pob gweithiwr sy'n dioddef neu wedi dioddef cam-driniaeth ddomestig gyda’r hawl i godi a thrafod y mater gyda'u Rheolwr Llinell a / neu'r Adran Adnoddau Dynol, gan wybod y bydd y mater yn cael ei drin mewn modd heb feirniadaeth, ond yn sensitif, cyfrinachol ac effeithiol.


Cytundeb Cam-drin Domestig


Cydgytundeb ar Amser o’r Gwaith yn Lle Tâl ar gyfer Staff Rheoli ar Gontract


Cydgytundeb ar Amser o’r Gwaith yn Lle Tâl


Cydgytundeb ar Reoli Newid


Cydgytundeb ar Reoli Newid