Rhoi cyfleoedd – ColegauCymru yn diolch i intern Santander

Llun - Chwith i dde - Rob Baynham, Conor Lees ac Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru

03-09-18

A hithau’n elusen sy’n cynrychioli addysg ôl-orfodol, mae ColegauCymru yn falch o’r siwrnai y mae Conor Lees, sydd wedi bod yn gweithio fel intern iddi, wedi’i throedio. Taith yw hon o’r coleg i’r brifysgol, i gystadlu a hyfforddi, ac mae ColegauCymru’n dymuno’n dda iddo yn ei gyfnod nesaf yn y byd addysg ac yn ei yrfa yn y maes addysg, chwaraeon, iechyd a lles. 

Fel y corff sy’n cynrychioli colegau a sefydliadau ôl-16, mae troi ein geiriau’n weithredoedd wedi bod yn fuddiol i bawb wrth gynnig cyfleoedd profiad gwaith, ac yn fwy diweddar interniaeth Santander. 

Yn ddiweddar, cwblhaodd Conor ei gwrs BSc (Anrhydedd) mewn Chwaraeon a Gwyddoniaeth Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, a hynny ar ôl graddio â diploma Lefel 3 BTEC mewn Chwaraeon o Goleg Gwent yn 2015, lle bu’n gwirfoddoli hefyd gyda Thîm Rheoli’r Myfyrwyr. Gan ddangos ei ymroddiad i chwaraeon, mae Conor, sy’n Gymnastwr Trampolîn Rhyngwladol, wedi ennill medal aur am drampolinio cydamserol, yn ogystal ag ennill cymhwyster Lefel 1 yr UKCC mewn trampolinio. Mae ar hyn o bryd yn gweithio tuag at Lefel 2.

Ymunodd Conor â ColegauCymru bum mis yn ôl ar Interniaeth Santander, a hynny fel Cydlynydd Chwaraeon a Digwyddiadau. Meddai: “Rwyf wedi mwynhau'r cyfle’n fawr iawn ac wedi dysgu cymaint yn y swydd hon, yn trefnu digwyddiadau, yn goresgyn heriau, ac yn datblygu’r sgiliau a ddysgais yn y coleg, yn y brifysgol ac ar y prosiect First Campus.”

Aeth yn ei flaen: “Law yn llaw â fy ngwaith yn ColegauCymru, rwyf hefyd wedi dod yn rhan o Brosiect Llysgenhadon Datblygu Chwaraeon Ieuenctid Erasmus+ (prosiect sy’n cael ei gefnogi gan ColegauCymru), sef prosiect sy’n cael arian gan yr Undeb Ewropeaidd i geisio cynyddu nifer y bobl o grwpiau lleiafrifoedd ethnig sy’n cymryd rhan mewn ymarfer corff ledled yr Undeb Ewropeaidd. Mae’r prosiect gwirfoddol hwn wedi fy ngalluogi i feithrin cysylltiadau â sefydliadau o 7 o wledydd yr Undeb Ewropeaidd, fel yr Eidal, Hwngari a Phortiwgal, ymhlith eraill, a bydd hyn yn fy helpu i rwydweithio wrth wneud swyddi yn y dyfodol.”

Meddai Rob Baynham, Cydlynydd Chwaraeon ColegauCymru: “Pan gyfarfyddais â Conor, gwyddwn y byddai'n ddelfrydol i’r gwaith gan ei fod eisoes wedi dangos ei wybodaeth a’i ddealltwriaeth o chwaraeon mewn addysg, a'i allu i gyflawni tasgau niferus a rheoli ei amser yn dda. Mae’n sicr wedi datblygu cysylltiadau cryf â ni fel cwmni, ac rydym yn ddiolchgar iddo am ei gefnogaeth a’i gyfraniad dros y misoedd diwethaf. Rwy’n edrych ymlaen at gydweithio eto yn y dyfodol.”

Mae gan ColegauCymru nifer o gyfrifoldebau rheoli prosiectau, ac mae gallu cynnig profiad ymarferol i fyfyrwyr wedi bod yn fuddiol i’r naill ochr a’r llall. Gan weithio gyda MET Caerdydd, mae ColegauCymru wedi bod yn rhan o Raglen Interniaeth Santander sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr y brifysgol neu raddedigion diweddar gael profiad gwaith gyda chyflog mewn cwmni bach neu ganolig ei faint, a hynny ar sail amser llawn am 10 wythnos. Rydym hefyd wedi gweithio gydag adran Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd i gynnig profiad gwaith yn y gorffennol.

Dolenni defnyddiol:

http://www.cardiffmet.ac.uk/about/careers/studentsandgraduates/jobsandworkexperience/Pages/Funded-internships-santander.aspx

https://www.firstcampus.org/astudiaethau-achos/lleoliadau-addysg-uwch/?lang=cy