£8 miliwn ychwanegol yn cydnabod cyfraniad allweddol colegau

27-11-18

Daeth cadarnhad gan Lywodraeth Cymru y bydden yn darparu cyllid ychwanegol i golegau AB yn 2018/19, 2019/20 mewn ymateb i'r cynnydd cyflog o 3.5% i athrawon ysgolion Cymru a gytunwyd gan Lywodraeth y DU.

Cyhoeddodd y Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, mewn datganiad yr wythnos diwethaf, fod Llywodraeth Cymru "yn darparu cyllid ychwanegol o £8 miliwn. Mi fydd y cyllid yma yn galluogi darlithwyr addysg bellach gael cytundeb cyflog sy'n gymesur â'r hyn a dderbyniwyd gan athrawon ysgol ".

Ychwanegodd: "Rwy'n falch o ddweud bod y cyllid ychwanegol yn amlygu'r cyfraniad allweddol gan golegau i economi Cymru, ac yn dangos ein bod ni, yn Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi cydraddoldeb cyflog ar draws y proffesiwn dysgu."

Cynhelir trafodaethau dwys rhwng y sector AB gyda chyflogwyr a'r undebau llafur, gyda’r elusen addysg ôl-16 ColegauCymru yn hwyluso'r trafodaethau. Er mae dymuniad yr undebau oedd cynnydd o 7.5%, roedd y ffigwr yma yn afresymol ac yn bell o fod yn fforddiadwy, a nododd y cyflogwyr fod angen cyllid ychwanegol gan y Llywodraeth i allu cynnig y cynnydd o 3.5%.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, "mae cyfathrebu a deialog parhaus rhwng y sector, yr undebau a'r Llywodraeth wedi sicrhau fod datblygiadau ariannu a chynllunio wedi'u gwneud mewn partneriaeth. Mae'r cyfraniad ychwanegol gan y Llywodraeth yn gydnabyddiaeth deg o'r hyn mae colegau yn cyfrannu at addysgu a dysgu ac i'r economi ehangach ". Ychwanegodd "Nid yw’r her fodd bynnag ar ben, ond mae'n pwysleisio’r pwysigrwydd o weithio mewn partneriaeth."

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, pleidleisiodd aelodau’r Cynulliad Cenedlaethol Cymru o blaid cynnig arfaethedig Plaid Cymru, i alw am fwy o adnoddau ac i osgoi toriadau pellach i'r sector AB. O ganlyniad positif y bleidlais daeth cydnabyddiaeth bod Aelodau'r Cynulliad yn ehangach yn ymwybodol o werth colegau, a sut bydd toriadau pellach yn achosi niwed i'r gwasanaethau dysgu, cymunedau a'r economi ledled Cymru.

Daeth Iestyn Davies i'r casgliad "Drwy ddatblygu perthynas gwaith agos gyda'r Llywodraeth a lledaenu'r ddealltwriaeth ar draws yr holl bleidiau gwleidyddol, mae ColegauCymru yn gobeithio sicrhau dyfodol cryf ar gyfer colegau AB yng Nghymru".